Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép  

 

 

A Pécsi Tudomány Egyetem /PTE/, Magyarország legrégebb egyeteme,melyet 1367-ben alapított Nagy Lajos király. Az IGYFK a Szekszárdi intézmény egy országos integrációs folyamat következtében vált a Pécsi Tudomány Egyetem karává, és képez 2002-től közgazdász szakembereket! A kar misziója az üzleti tudományok széleskörű elméleti, módszertani és társadalom tudományi bázison megalapozott rangos, világszinvonalú művelése és közvetítése, oktatása.

Története;

1367-ben Nagy Lajos megalapítjy Magyarország első egyetemét Pécsen.

A15.század: Az egyetem helyett két Főiskola működik, egy jogi és egy vallástudományi

1785-ben II.József császár a Királyi Akadémia székhelyét Győrből Pécsre helyezi át.

1802-ben a Királyi Akadémiát visza állítják eredeti városába.

1833-ban, Szepessy Ignác püspök, a városi tanáccsal együttműködve megalapítja a Pécsi Akadémiát, jogi és bölcsésztudományi szakokkal.

1921-ben A Magyar Nemzetgyűlés elfogadja egy törvényt, amely időlegesen átköltözteti a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Egyetemet Pécsre.

1923-1939 Az Erzsébet Egyetemen dinamikus és lelkiismeretesmunkájának köszönhetően, a diákok tanúlhatnak már jogot , orvostudományt, bölcsésztudományt és teológiát.

1941-ben A bölcsészkart ideglenesen áthelyezik részben Szegedre, illetve Kolozsvárra.

1951-ben Az orvosi kar kiválik és önálló egyetemként működik tovább.

1966-ban Megnyítják az un; 400.ágyas kórházat , melyben öt különböző egység működik (belgyógyászat, orthopédia, radiológia, sebészet és szemészet)

1973-1974 Elkezdődik a fogorvos képzés.

1975-ben megalakúl a közgazdáság tudományikar.

1982-ben A Pécsi Tanárképző Főiskola egyesül a Közgazdaság Tudományi Karral, és a Jogi Karral. Az új intézmény a Janus Pannonius Tudomány Egyetem elnevezést veszi fel.

1990-ben Létrejön az Egézség Tudományi Kar a Pécsi Orvos Tudományi Egyetemen belül.

1992-ben A Tanérképző Főiskola ketté válik: Bölcsészettudományi és Természettudományi karra

1995-ben A Pollack Mihály Főiskolát egyesítik a Janus Pannonius Tudomány Egyetemmel.

1996-ban megalakúl a Művészeti Kar, az egyetem hatodik karaként.

2000-ben egybeolvad a Janus Pannonius Tudomány Egyetem, a Pécsi Orvos Tudományi Egyetem, és a Szekszárdi Illyés Gyula Főiskola, Pécsi Tudomány Egyetem néven!

Kép

 

 

 

A Pécsi Tudomány Egyetem

 

 

       Kép                

 

 

 

Pécsi Tudomány Egyetem, Közgazdaság Tudományi Kara

 

 

 

A PTE Rektora, A PTE. IGYFK Dékána, a PTE Rektor helyettesei.     Kép          Kép                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

       Kép                                                                                                                                                            Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Egy tanár munkája mindig annyit ér, amennyit a tanítványa megvalósít belőle".   Akikben nemcsak a tanárt, hanem az őszinte embert is megismerhettem!           Kép                                        KépKép

 

 

 

 

Módszertani szigorlat tételsorai

 

I.Tételsor "Gazdaságmatematika, Operációkutatás"

 

1.  A függvényvizsgálat analítikus módszerei:  teljes függvényvizsgálat.

2.  Lokális szélsőértékek megkeresése; /egy és többváltozós függvényekre/

3.  Konvexitás / konkavitás első és másodrendű, sszükséges és elégséges feltételei; egy és többváltozós fgv-re.

4.  Feltétel nélküli szélsőérték feladatok. Globális szélsőérték létrezésének másodrendű elégséges feltétele.

5.  Kvadratikus matrix inverze és kiszámításának technikája.

6.  Kvadratikus matrix determinánsa és kiszámítása elemi bázistranszformációval.

7.  Lináris egyenlőségfeltételes szélsőérték feladatok megoldása, eliminációval és redukcióval.

8.  A Lagrange-féle feltételes szélsőérték feladat. A Lagrange-féle multiplikátoros módszer.

9.  Klasszikus valószínüség elmélet.Valószínüségi mező, kombinatorika.

10. A feltételes valószínüség. Események sztohasztikus függetlensége. A Bayes.tétel.

11. A valószínüségi változó. Eloszlásfüggvény és sürüségfüggvény fogalma. Várható érték és szorzás. A Markov - Csebisev egyenlőtlenség.

12 .A nagy számok törvényei. A nagy számok törvényeinek Berboulli és Csebisev féle alakjai. Központi határeloszlás tételek. 

13. A Lináris programozási feladat megoldása szimplex módszerrel. A szimplex módszer geometriai háttere.

14. A dualítás fogalma, dualítási tételek. Árnyékárak és redukált költségek. Érzékenységvizsgálat.

15. Optimatizálás több célfüggvény esetén. A vektormaximum feladat megoldási módszerei. Célprogramozás.

16. Optimalizálás hálózatokon. Minimális feszítőfa probléma. Minimális költségű hálózati folyam probléma.

17. Speciális feladatok hálózatokon. Szállítási, átrakási és hozzárendelési feladatok. Legrövidebb út és maximális folyam probléma.

18. Egészértékű pragromozás. Modellezés egészértékű változókkal. A metszési módszer. A korlátozás és a szétválasztás módszere.

19.  Nevezetes egészértékű modellek. Hátizsák feladat, utazó ügynök probléma, járatszervezési feladat, halmazlefedési - halmazfelbontási és halmazkitöltési feladat, kvadratikus hozzáerendelési feladat.

 

II.Tételsor. Az I.Tételsor minden tételéhez egy előre nem közölt feladat is tartozik, melyen be kell tudni mutatni az elméleti anyag gyakorlatban való alkalmazásának képességét, kézségét!

 

III.Tételsor. Statisztika

1. A statisztika alapfogalmai. Sokaság, ismérvek, függetlenség, sztohasztikus kapcsolat. Statisztikai sorok, statisztikai táblák. A viszonyszámok. Gyakorisái sorok.

2. Középértékek; számtani átlag, harmónikus átlag, mértani átlag, négyzetes átlag. A medián és a módusz. Kvantilisek.

3. Szóródási mérőszámok. A szóródás terjedelme. Interkvartilis terjedelem. Kvartilis eltérés. Átlagos eltérés. Szórás és relatív szórás.

4. Empirikus eloszlástipusok. Asszimetria és koncentráció mérése. Koncentrációs tábla, a Lorenz-görbe. Kvantilis eloszlás. Momentumok.

5. Csoportosított sokaság adatainak elemzése. Csoportosított adatokból számított viszonyszámok. Csoportosított adatok átlaga, szórása.

6. Érték, ár, és volumenindex számítás. Az indexek szármaaztatása és jelentése. Az érték, ár és volumenindex összefüggései. Indexpróbák.

7. A valószínüségek megközelítésének lehetóségei. A kontigencia táblához köthető valőszínüségek. Az eggyüttes beköbetkezési valószínűség. A perem valószínűség. A feltételes valószínűség. A statisztikai függetlenség.

8. Véletlen változók és valószínűségeloszlások. Diszkrét véletlen változók valószínűségeloszlása. Folytonos véletlen változók valószínűségeloszlása. A véletlen változó várható értéke és varienciája. Alapvető eloszlástípusok.

9. A mintavételezés alapfogalmai. A mintavételből származó véletlen hatás. Mintabeli jellemzők független, azonos eloszlású minta esetén. Az egyszerű véletlen mintavétel.

10. Becsléselméleti alapfogalmak. A becslési eljárások általános gondalatmenete. A becslőfüggvény tulajdonságai.

11. Becslési módszerek. A sokasági várható érték becslése. Sokasági arány becslése. A sokasági arány becslése. A sokasági szórásnégyzet becslése.

12. A gyakorlatban alaklmazásra kerülő fontosabb mintavételi eljárások és becslések. Becslések egyszerű véletlen mintából. Becslések rétegzett mintából. Csoportos és többlépcsős mintavétel. Nem véletlen mintevételi módok. Szisztematikus kiválasztás. 

13. A sztohasztikus kapcsolatok vizsgálatának statisztikai módszerei. Az asszociációs kapcsolat elemzése. A vegyes kapcsolat elemzése. 

14. A korreleciós kapcsolat elemzése. A kétváltozós korrelációs kapcsolat vizsgálata; lináris korreláció, rangkorrelációs eggyüttható és a korrelációs hányados. A többváltozós korrelációs kapcsolat elemzése. 

15. Kétváltozós lináris regresszió. Elméleti alapvetés. A regressziós függvény koncepciója. A klasszikus regressziós modell.

16 .Nemlináris regresszió. Hatványkitevős, féllogaritmikus és reciprok regressziós modell. Polinomiális regresszió.

17. A regressziós modell feltételrendszerének vizsgálata. Multikollinearitás. Autokorreláció. Heteró- Homószkadesztticitás.

18. Idősorok elemzése. Az idősorelemzés egyszerübb eszközei. Az idősorok összetevői; trendhatás vagy alapirányzat, periódikus ingadozás, véletlen ingadozás, strukturális törés.

19. Trendelemzés. Mozgóátlagolásos trenelemzés. Analítikus trendszámítás; a lináris és exponenciális trend becslése.

20.  A szezonalítás elemzése. A csillapítás és az alaklmazkodás stratégiája. Az állandó szezonalítás elemzése.

 

IV.Tételsor. /Informatika/

1.  Az információs forradalom. Történeti háttér. Az információ fogalma és tulajdonságai.

2.  Információrendszerek. Adattranzakció - feldolgozó rendszerek. Vezetői információrendszerek. Döntéstámogató rendszerek. Felsővezetői és információs rendszerek. Ismeretalapú rendszerek és iroda automatizálás.

3.  Jellegzetes hardver rendszerek. A számítógép felépítése. Az adattárolás kérdései, és peoblémái. A számítógép működése. Speciális beviteli és kiviteli eszlözök.

4. Hálozatok csoportosítása. Hálozatok csoportosítása, kiterjedés, csatolás és és kalakítás szerint. Háózati szabványok.

5.  Nyilt rendszerek és az Internet. Szabványok a nyílt rendszerek területén. Az Internet szolgáltatásai.

6. Szoftverek csoportosítása. Különböző szempontok szerinti csoportosítások.

7.  Operációs rendszerek. Operációs rendszerek csoportosítása. Operációs rendszerek feladatai. Elterjedt operációs rendszerek ismertetése.

8.  Programozás és programozási nyelvek. A programozás alapproblémája. Programozási nyelvek csoportosítása és története. 

9. Adatkezelés és adattervezés. Az adatmodellezés lényege. Adatszerkezetek csopotosítása.

10. Az adatbázishasználat alapfogalmai. A fájl-orientált adatfeldolgozás prroblémái. Az adtbázis szemlélet.

11. Adatbázis.kezelő rendszzerek felépítése, szerkezeti elemei "moduljai", a renszer alapvető szolgáltatásai.

12. Adamodellezés. Az adatszótár. Az egyedi kapcsolat diagramm. Az adtmodellezés lépései.

13. A relációs adatmodell. A relációs adtmodell alapvető tulajdonságai. A relációs adtmodell és az egyedi kapcsolat diagramm. A relációs modell integritási feltételei.

14. Adatmodell létrehozása MS Accessben. Táblázatok és adatkapcsilatok létrehozása. Űrlapok létrehozása és jelentőségük.

15. Lekérdezések relációs adatbázisban. Egyszerű választó lekérdezések készítése. Összetett lekérdezések.

16. Az SQL. Az SQL alpelemei. Az SQL az MS Accessben.

17. Alkalmazási rendszerek fejlesztése. A rendszerfejlesztési folyamat modelljei. A strukturált elemzés és tervezés. 

18. Az adatbiztonság kérdései. Az informatikai biztonságot fenyegető tényezők. Biztonsági követelmények és mechanizmusok. A hozzáférés szabályozása. 

19. Az információs társadalom alapkérdései, fogalma és kilakulása. Információs forradalom Magyarországon. Internet és információs társadalom "üzlet az Ineterneten". Az információs társadalom veszélyei.

20. A táblázatkezelés. A táblázatkezelés alapfogalmai. Képletek és fügvények. a Solver használata.

 

 

Közgazdasági szigorlat

 

I. Mikroökonomia tételsor.

 

1.     Definiálja a közgazdaságtan alapfogalmait! Értelmezze a közgazdaságtan fogalmát, tartalmát! Rendszerezze és mutassa be a  közgazdaságtudomány  területeit! Ismertesse a gazdaság három alapkérdését! Magyarázza meg a közgazdaságtan szűkösségre adott válaszait!

 

2.     Mutassa be a piac elemeit! Értelmezze a keresleti-kínálati függvényt és a keresletre, kínálatra ható tényezőket! Ismertesse  piaci mechanizmust! Magyarázza meg a piaci egyensúly feltételeit a Marshall kereszt segítségével!

 

3.        Ismertesse a fogyasztói döntés tényezőit! Jellemezze a racionális fogyasztót! Ismertesse a termék jelentőségét a fogyasztó szempontjából! Magyarázza meg a csökkenő határhaszon elvét!

 

4.     Mutassa be a fogyasztó egyéni keresletére ható tényezőket! Értékelje a közömbösségi térképet és foglalja össze jellemzőit!  Ismertesse a fogyaszt optimális választását grafikus úton! Magyarázza meg és ábrázolja az árak és a jövedelmek változásának  hatását a fogyasztói döntésekre!

 

5.     Mutassa be a vállalatot és környezetét! Rendszerezze a vállalatokat különböző szempontok szerint! Ismertesse a vállalat célrendszerét!

     

6.     Mutassa be az idő szerepét a vállalati gazdálkodásban! Jellemezze a technikai és

        gazdasági  hatékonyságot!

     

7.    Mutassa be a  kiadás és költség, a bevétel és profit összefüggéseit! Ismertesse a vállalati kiadásokat és költségeket! Jellemezze a rövidtávú költségfüggvényeket (FC, VC, TC)! Értelmezze a profit különböző fajtáit és összefüggéseit!

     

8.       Jellemezze a piaci verseny jellegét, a piac formáit! Értelmezze a tökéletes versenyt! Mutassa be a vállalat alkalmazkodását tökéletes verseny elvén működő  piachoz! Ismertesse a vállalati kínálatot tökéletes verseny esetén! 

     

           

9.     Mutassa be a monopolpiacot! Rendszerezze a monopolizált piacot! (tiszta monopólium, oligopol piacok) Ismertesse monopolizált piacra történő belépés korlátait! Ismertesse a profitmaximum elérésének feltételeit monopólium  esetén!

 

10.  Jellemezze a duopolista iparág vállalatainak magatartását! Mutassa be a „monopolisztikusan versenyző” iparág jellemzőit!

     

11  Értelmezze a vállalat termelési tényezők iránti keresletét! Mutassa be a munka      optimális  felhasználását! Mutassa be a  munkakínálat mikroökonómiai tényezőit!

 

12 Mit nevezünk egy beruházás tőkésített értékének és hogyan számítható ki? Mit értünk egy tőkeállomány nettó jelenértéke alatt, milyen döntés megalapozására szolgál? Értelmezze a belső kamatláb fogalmát!

 

13  Mit mutat meg a termelési és parciális hozadéki függvény ? Értelmezze a munka határ- és átlagtermékének fogalmát, mutassa be függvényeiket!

 

14  Mit nevezünk tiszta közjószágnak és tiszta magánjószágnak ? Ismertesse a díjköteles javak tulajdonságait! Mely jószágok fogyasztásában érvényesül a rivalizálás ?

 

15  Hasonlítsa össze a termelési tényezőket a tényező ármeghatározódási folyamata alapján!

 

16.  Ismertesse az externália fogalmát! Milyen kapcsolatba hozható az externália és az adó illetve a szubvenció fogalma?

 

 

 

Makroökonomiai tételsor

 

 

 

1. Értelmezze a makroökonómiai alapfogalmakat! Rendszerezze a makroszintű gazdálkodás fogalmait! Mutassa be a makroökonómiai összefüggéseket! Jellemezze a makrogazdaság szereplőit! Mutassa be a makrogazdaság körforgását!

 

2. Ismertesse a makrojövedelem számbavételét!  Értelmezze az SNA alapmutatóit! Határozza meg a különböző SNA mutatók tartalmát!

 

3. Ismertesse a pénz fejlődését, történeti kialakulását! Ismertesse a pénz funkcióit és a pénzzel szemben támasztott követelményeket!

 

4. Mutassa be a makrogazdaság piacait! Jellemezze a makrogazdaság árupiacát!  Értelmezze a makroökonómiai árukeresletet!

 

5. Ábrázolja és értelmezze a fogyasztási és a megtakarítási függvényt! Hogyan tükröződik a háztartások magatartásának változása ezekben?

 

6. Jellemezze a makrogazdaság pénzpiacát! Ismertesse a mai pénz kialakulását! Mutassa be a bankrendszert, a kamatlábak alakulását! Értelmezze a pénzteremtés mechanizmusát!

 

7.  Fejtse ki az aggregát kereslet és kínálat, valamint az árszínvonal kategóriáját!

 

8. Mutassa be a makroökonómiai kínálatot! Mutassa be a makoroökonómiai  termelési függvényt!

 

9. Ismertesse a munkakeresletet, a munkakínálatot! Értelmezze a munkakínálati függvényt! Jellemezze a munkapiaci egyensúlyt.

 

10. Jellemezze a munkakeresletet és a munkakínálatot befolyásoló tényezőket! Ismertesse a munkanélküliséget és a munkanélküliség fajtáit! Értékelje a munkapiaci egyensúlytalanságot!

 

11. Ismertesse az infláció lényegét, fajtáit, mérését! Mutassa be és rendszerezze az inflációt az infláció mértéke alapján! Értelmezze az infláció okait! Jellemezze a keresleti és a költséginflációt! Ismertesse a várakozások és az infláció kapcsolatát!

 

12. Ismertesse a modern állam gazdasági feladatait! Mutassa be az állam gazdaságszabályozó szerepét! Mutassa be az adóztatás rendszerét! Jellemezze a kormányzati kiadásokat!

 

13. Mutassa be a nemzetközi fizetési mérleget! Ismertesse összefüggéseit!

 

14. Értelmezze a várakozások fogalmát, szerepét, típusait, rugalmasságát! Melyek az önmagukat  megvalósító várakozások? Mutassa be a várakozások változása és a termelési döntések közötti kapcsolatot!

 

15. Ismertesse a beruházásokkal kapcsolatos alapfogalmakat, csoportosítsa azokat! Mi a beruhási függvény és hogyan ábrázolható?

 

16. Mit ért gazdasági növekedésen és hogyan lehet mérni az ütemét? Mi a növekedési trend és a növekedési pálya és milyen viszonyban állnak a tényleges növekedési ütemmel? Milyen szerepet játszanak a tényezők termelési rugalmasságai a növekedési ütem meghatározásában?

 

 

Szakmai szigorlat "spec.szigorlat"

 

Szigorlati kérdések Kisvállalati manegmentből!

 

1. A vállalkozói tulajdonságok alapján elemezze a sikeres vállakozókat!  Válaszában térjen ki a családi háttérre, képzettségre, és a nehézségeken történő túljutás módozataira is.

2. Ismertesse a vállalkozás névválasztásának kriktériumait. Példák alapján mutasson be jó és rossz neveket, és indokolja a besorolását!

3. Ismertesse a telepválasztásának legfontosabb tényezőit! Példák alapján mutasson be jó és rossz megválasztott telephelyeket, és indokolja a besorolást.

4. A Tamás.bátya pincéje esetanulmány után, mutassa be az egyedi marketingeszközök egy kisvállalatnál történő alkalmazási módját! Milyen általánosítható következtetésekre juthat ezek alapján a kisvállalati marketingről?

5. Mutassa be, a 77 elektronikai termék ps innovációs politikáját! Milyen problémákkal kell megküzdenie a cégnek, a beszállítások alkalmával? 

6. Az Auguszt cukrászda példája alapján elemezze, a család szerepét a vállaklozás működésében. Válaszában térjen ki a potenciális konfliktusokra és a lehetséges növekedési módozatokre!

7. A Szabadidő Kft példáján mutassa be egy kisvállalat növekedési lehetőségeit! Milyen finanszírozási forrrásokat használt fel Katkó úr, és milyen források megszerzésében gondolkodhat egy hasonló kisvállalat?

8. A Szamos marcipán Kft alapján mutassa be, az egy piaci szegmensbe tartozás előnyeit és hátrányait! Értékelje a Szamos marcipán értékesítési csatorna választását.

9. A Várlak Kft esettanulmány alapján mutassa be a hazai turisztikai ipar lehetőségeit! Értékelje a Várlak Panzió stratégiáját a felfutás időszakában. Elemezze a családi vállakozások gyenge pontjait a Várlak alapján!

10. A Kres és Fiedler Kft alaján mutassa be az innováció és a minőségbiztosítási rendszer fontosságát a vállalkozás fejlődésében!

11. Az August és a Fiedler esettanulmányok összehasonlítása alapján, elemezze az alkalmazotakal történő bánásmódokat, ezek okait, előnyös és hátrányos vonásait.

12. Elemezze, hogy a szakszerűség és az alkalmazotakkal való bánásmód miként eredményez sikert a Náncsi néni Vendéglője vállalkozásban! 

13. A Pékség Kft bemutatása során elemezze a lináris szervezeti modell előnyeit és hátrányait a cég növekedése során!

14. A Számittástechnika Kft példáján mutassa be, miként változik a válllakozás célkitüzése a lehetőségek függvényében! Meg tudják-e ragadni minden esetben a kínálkozó alkalmat!

 

Szigorlati kérdések Kisvállalati gazdaságtanból

 

1. Elemezze a hazai Kis és Középvállati szektor helyét és fontosságát a GDP hozzájárulás, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, az innováció és versenyképesség szempontjából!  Milyen okokkal magyarázható a kisvállakozások előtérbe kerülése az 1980-as évek második felétől a világban?

2. Mutassa be a "vállalkozás" legfontosabb jellemzőit! mutasson rá a vállkozás és a vállalat fogalom közötti különbségekre, és elemezze az innováció és a vállakozás közötti kapcsolatot! Mutassa be a legfontosabb vállakozoó csoportokat az 1990-es évek eélső félévében!

3. Ismertesse a legfontosabb vállalkozói modelleket, a Timmons modellt, a vállalkozási folyamatmodellt, és az életciklu modellt!  Elemezze az innováció foka és a nyeresség közötti kapcsolatot!

4. Ismertesse a legfontosabb vállakozói-manageri képességeket, amelyek a sikeres vállalkozás indításához szükségesek! Elemezze a családi válakozások előnyeit, és hátrányait!

5. Ismertesse a vállakozás indításának legfontosabb motivációit céljait, és elemezze hogy ezek a motivációk mennyiben befolyásolják a vállakozás késöbbi sikereit vagy kudarcait! Elemezze a mikrovállakozások önfoglalkoztatásában betöltött szerepét!

6. Jelemezze a vállakozóvá válás legfontosabb tényezőit a rendszerváltás után. Ismeretesse a vállakozások, vállakozói aktivítás méréséhez használatos legfontosabb mutatókat!

7. Ismertesse GEM-modell legfontosabb elemeit! A GEM kutatás alapján elemezze a vállakozói aktivítást, annak mutatóit, és Magyarország nemzetközi pozícióját!

8. Ismertesse a kreatívítási folyamatmodellt! Ismertesse az ötleteket, és az inovációk legfontosabb forrásait!

9. Ismertesse a vállakozás alapítás modelljét és azok legfontosabb tényezőit, amelyek összhangját meg kell teremteni! Issmertesse az ipari parkok hazai helyzetét és szerepét!

10.Ismertesse a belépési stratégia legfontosabb fajtáit, és a belépés útjában álló akadályokat! Elemezze a vállakozás kritikus erőforrásait, a vállakozás indítása során!

11.Ismertesse a növekedési modell legfontosabb elemeit! Elemezze a hazai vállalkozások legfontosabb növekedési korlátait!

12.Ismertesse a vállalti növekedés szervezeti fejlödésének legfontosabb lépcsőfokait! Elemezze a kisebb méretű vállalatok bukásának okait!

13.Elemezze a kisvállalatok állami és kormányzati támogatásának okait! Ismertesse a vállalatfejlesztés piacépítő és piachelyettesítő modellek legfontosabb elemeit!

14.Ismertesse az EU. kisvállalati politikájának az alapelveit és legfontosabb vonásait! Ismertesse a hazai vállalkozásfejlesztés jelenlegi súlyponjait!

15.Elemezze a fejlődő és felzárkózó országok technológiai fejlődésének jellemző vonásait. Mutassa be a hazai vállakozások legfontosabb innovációs jellemzőit!

16.Mutassa be a kisvállaltok legfontosabb hálózati formáit! Ismertesse a váallakozások növekedésének finanszírozásához szükséges legfontosabb pénzügyi erőforrásokat!

 

Szigorlati kérdések kisvállalti pénzügyekből

 

1. Elemezze a vállalatok, különös tekintettel a kisvállalatok finanszírozási "hitel,tőke" sajátosságait az életciklus függvényében!

2. Elemezze a hazai vállalatok finanszírozási sajátosságait, tőkestruktúráját!

3. Ismertesse a kisvállalatok hitelfinanszírozásának sajátosságait, a bankok és a kisvállalatok közötti kapcsolatot, és a potenciális konfliktusok jellegét!

4. Ismertesse banki hitelbírálat menetét és legfontosabb pontjait.

5. Ismertesse a hitelgarancia mibenlétét és a hazai hitelgarancia rendszert!

6. Ismertesse a vállalatok állami támogatásának, pénzügyi segítségének négylépcsős modelljét!

7. Ismertesse és elemezze a mikróhitel szerepét és jelentőségét a hazai kisvállalatok finanszírozási területén.

8. Ismertesse a Kisvállalati Fejlesztési Bank tőkehitel, és a Scéchenyi kártya hitel konstrukcioít.

9. Ismertesse a Nemzeti Fejlesztési Terv alapvető céljait és pontjait.

10.Ismertesse a kockázati tőke legfontosabbj ellemzőit és szerepét a kiscállalatok finanszírozásában. Elemezze  a hazai kockázati tőkebefektetések legfontosabb irányait és tendenciáit, az állam szerepét a kockázati tőke piacon! 

11.Ismertesse az informális tőkebefektetés alapvető vonásait. Elemezze az üzleti angyalok szerepét a kisvállalatok finanszírozásában. Ismertesse az üzleti angyalok legfontosabb jellemvonásait, a befektetések okait!

12.Ismertesse a finanszírozási terv legfontosabb elemeit.

13.Ismertesse a kisvállalatoknál alkalmazott legfontosabb pénzügyi mutatókat, és azok jelentőségét.

14.Ismertesse a forgótőke és cash-flow ciklust, illetve a forgótőke anagment legfontosabb elemeit.

15.Ismertesse a válllalat felvásárálás előnyeit és hátrányait, a vállalat elemzésének kritikus eterületeit!

16.Ismertesse a vállalakozás értéke meghatárázosának legfontosabb módszereit, ezek előnyeit és hátrányait.

 

 

Szigorlati tételsor Vállalati Információ managmentből

 

1. Szervezés, szervezet managment alapfogalmak. Rendszer, alrendszer, gazdasági rendszerek. Az értéknövelési lánc, az információs rendszerek, szervezetek és managerek.

2. Szervezet-és szervezés elmélet. A klasszikus iskola, a behaviorizmus, a rendszerelmélet, a kontigencia elmélet, a vezetés és az informatika.

3. Az információs rendszer és a vállalatok, a vállalati információs rendszerek és osztályozásuk, az informatika és a VIR, a rendszer értéke, kritikai elemzések.

4. A szervezet és az információ, a formális kommunikációs struktúra.

5. Tervezési szintek információ ellátás, felső vezetés, a funkcionális vezetés, a részlegvezetés szintjei. Stratégiai és taktikai vezetés.

6. Az üzleti információ használhatósága, a mérés nehézségei, a vállalati értéktermelés modelljei.

7. Az információk hasznosságánakj megítélése, az információ mínősége, elérhetősége és megjelenítése.

8. Az információ mint vállalati erőforrás. Megjelenési formák; irodában, könyvelőknél, termelésben, kutatóhelyeken, laborban.

9. Az információmenedgmant céljai. Az információ manamment kívülről. A belső szerep súlya, az IRM manager.

10. Az IRM-funkciók és a szervezet. Vállalati telekommunikációs funkció. Szakértői tanácsadás.

11. Az IRM szervezet felépítése. "IM alapú, IM érzékeny, IM elviselő, IM semleges szervezetek". IT érintetlen szervezet.

12. Vezetői információs rendszerek. Vállalati információ folyamatok és vezetés. A döntéstámogató rendszerek DSS. A managment információs rendszerek MIS. Az automatizált irodai rendszerek AOS.

13. A vezetés információ ellátásának megszervezése. "Módszertanok" Az igények megismerése. Kemény rendszerelemzési technikák. Puha rendszerelemzési technikák. A szociotechnikai szervezés.

14. A vezetés információ ellátásánek megszervezése "Tartalom és Forma" .Az információ minősége. Múltbeli és jövőbeli információk. Belső és külső információk. Az információszolgáltatás formája és időzítése. A vezetési szintek befolyása az információszolgáátatásra.

15. Vezetési stratégiák  és az informatika "'Starégiai managment". A vállalkozási probléma. A múszaki probléma. A szervezeti problémák.

16. Vezetési stratégiák és az informatika " Innovációs folyamatok vezetése". Kivülről jelentkező problémák. Szervezeti etevékenységből származó problémák. Hogyan segítsük az informatikai jellegű innovációt?

17. Vezetési stratégiák és az informetika " Projekt managment". A projekt megtervezése. A projekt irányítása. A projekt ellenőrzése.

18.  Rendszerek tervezése. A managerek döntési folyamatai. A szerevezeti managment felfogása. Az információs rendszerek háromfázisú életciklusa.

19. A rendszertervezés managerlése. A vállalati stratégia támogatása. A technológia kiválasztása. Az életciklus-elv. Az információtechnika managelése. Konfliktusok és zavarok.

20. A rendszertervezés költségei és hatékonysága. Gazdasági értékelés. Mérhető és nenm mérhető haszon. Kockázatok elemzése. Az összehasonlító módszer.

 

Záróvizsga tételsor

 

 

Számvitel

 

 1. A piac mely szereplői számára nyújt információt a gazdálkodó szervezet számviteli információs rendszere? Milyen információigénye van a tulajdonosnak, a hitelezőnek, a befektetőnek, a menedzsereknek, a hatóságoknak, az üzleti partnereknek? Hogyan tájékozódhatnak e csoportok?
 2. Mit jelent, mire szolgál a vállalkozások beszámolási kötelezettsége? Milyen részei vannak a beszámolónak? Milyen általános elvek mentén készül a beszámoló? Mi a véleménye, elegendő-e a beszámoló gondos tanulmányozása, ha a vállalkozás egészéről szeretnénk képet alkotni?
 3. Miért fontos a vállalkozás vagyoni helyzete? Hogyan tájékozódna e tárgyban vezetőként és kívülálló üzleti partnerként. Beszéljen a vagyon elemeiről, a vagyonszerkezet jelentőségéről, az elemzési lehetőségekről!
 4. Miért és mikor tekinthető különösen fontosnak a vállalkozás pénzügyi helyzetének ismerete? Hogyan vizsgálható a likviditás?
 5. Egyetért-e azzal, hogy a vállalkozás jövedelmezősége a működés megítélésének legfontosabb eleme? Mit jelent a jövedelmezőség és hogyan vizsgálható? Milyen lényeges számviteli kategóriákat emelne ki és elemezne e tárgyban (pl. adózás előtti eredmény)?
 6. Miért a tekintjük a vezetői számvitel legfontosabb területének a költségek elemzését? Milyen módszereket használhatunk, és milyen eredményeket várhatunk ezektől?
 7. Hogyan és mikor vetődik fel az értékelés problémája egy vállalkozás vagyoni helyzetének meghatározásakor? Milyen elvi alapon számíthatom ki egy a termelőgép értékét (pl. múltbeli bekerülési érték, jövőben várható hozam stb.)? Milyen módszerei és kapcsolódó elvei vannak a számvitelnek? Mennyiben kap szabad kezet a vállalkozás az érték meghatározásában?
 8. Hogyan látna munkához, ha majdani pénzügyi vezetőként azt a feladatot kapná, hogy egy újonnan létrehozott gazdasági társaság pénzügyi és vezetői számviteli információs rendszerét kell felépítenie? (Kikkel és miről konzultálna, milyen eszközöket használna, milyen eshetőségeketmérlegelne?)

 

 

Menedzsment 

 

 1. Vázolja a szervezetek működését befolyásoló tényezőket! Melyek a környezeti tényezők jellemzői? Mi a különbség a mikro- és makrokörnyezeti tényezők között? Egy konkrét szervezet esetén hogyan állapíthatók meg, mérhetők fel ezek a környezeti tényezők?
 2. Ismertesse a szervezet strukturális jellemzőit! Miért kell különbséget tennünk elsődleges és másodlagos struktúraalkotó tényezők között? Milyen szervezeti alapformák határozhatók meg a struktúraalkotó tényezők segítségével?
 3. Ismertesse a szervezetek dekomponálási alapelveit! Milyen követelmények fogalmazhatók meg a szervezet alrendszereinek maghatározásában? Melyek az előnyei és hátrányai az egyes dekomponálási módszereknek? Egy konkrét szervezet esetén mutassa be a dekomponálási alapelvek alkalmazását!
 4. Ismertesse a stratégiai tervezés alapfogalmait és folyamatát! Hogyan készül egy szcenárió, és hogyan alkalmazzák? Ismertesse a szervezeti stratégia alkalmazásának körülményeit és tapasztalatait egy konkrét szervezet esetében!
 5. Ismertesse a szervezeti kommunikáció folyamatát! Milyen funkciói vannak a szervezeti kommunikációnak, és hogyan, milyen eszközrendszerrel valósítható meg ez a kommunikáció?
 6. Ismertesse a szervezeti döntéshozatal folyamatát! Mi az összefüggés a problémamegoldás és a döntéshozatal között? Hogyan osztályozzuk a döntési problémákat? Mit nevezünk racionális döntéshozatalnak? Melyek a feltételei a racionális döntéshozatal alkalmazásainak?
 7. Ismertesse a változásmenedzsment alapvető alkalmazási területeit és alapfogalmait! Ismertesse a szervezeti változtatás folyamatát!  mi a különbség a szervezettervezés és szervezetfejlesztés között? Milyen nevezetes modellek (megközelítések, szemléletmódok) ismertek a változásmenedzsment területén?

 

 

Marketing 

 

 1. Vezesse le a piac kialakulásának szükségességét! Ismertesse a piaccal kapcsolatos alapfogalmakat! Mutassa be az egyszerű piaci rendszer és a modern cseregazdaság közötti különbségeket! Egy konkrét példán keresztül nevezze meg a modern cseregazdaság szereplőit.
 2. Ismertesse a marketing mixet! Mutassa be a marketingszemlélet kialakulását egy vállalaton belül! Mutassa be a vevőértékkel és a vevőelégedettséggel kapcsolatos összefüggéseket! Hogyan valósul meg a vevővé alakítás folyamata?
 3. Ismertesse a marketing információrendszer és a marketing adatbázis felépítését! Mutassa be a marketing kutatás folyamatát! Ismertesse a kérdőíves kikérdezés legfontosabb jellemzőit!
 4. Ismertesse a piaci szegmentáció kialakulásának okait, lépéseit és legfontosabb változóit! Vázolja a célpiac kiválasztásának lehetőségeit és a pozicionálási stratégiákat!
 5. Ismertesse a versenyelemzés lehetőségeit! Mit kell tudni a versenytársakról, és hogyan szerezhetők meg ezek az információk? Hogyan jellemezhetők a versenytársak?

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ateze86

(Eputi99, 2019.04.28 14:43)

http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/generique-ofloxacin-acheter-achat-floxin-en-ligne-france
http://wu-world.com/profiles/blogs/lomefloxacine-acheter-achat-maxaquin-marseille
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clomid-clomiphene-de-confianza-usa
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-du-lansoprazole-30mg-generique-o-acheter
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-atorvastatin-r-pido-reino-de-espa-a
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/furosemida-40mg-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/ondansetron-8mg-comprar-sin-receta-env-o-libre-el-salvador
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/low-price-diltiazem-hcl-60mg-order-online-where-can-i-order
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/60/15967/comprar-starlix-nateglinide-60mg-de-forma-segura-brasil
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/piroxicam-como-puedo-comprar-mas-barato-espa-a
http://ggwadvice.com//index.php?qa=66918&qa_1=cloranfenicol-comprar-receta-calidad-comprar-cloranfenicol
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/392118
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-ich-cefixim-ohne-rezept-visa-kaufen-cefixim-bestellen
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-apicalis-tadalafil-sem-receita-na
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-60mg-sans-ordonnance-achat-2019-cialis-livraison
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/taxier-comprar-sin-receta-ahora-paraguay-comprar-sildenafil

Cutug40

(Ajapo27, 2019.04.27 20:33)

http://wu-world.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-vomina-50-mg-menor-pre-o-internet-rep
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/montelukast-comprar-sin-receta-en-l-nea-singulair-4mg-sin-receta
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/ofloxacin-g-nstig-bestellen-ohne-rezept-online-schweiz-floxin
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-atornil-2mg-baisse-prix-sans-ordonnance-acheter
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/cialis-60-mg-como-puedo-comprar-de-calidad-bolivia-cialis-y
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/rhinocort-budesonide-0-1-mg-como-comprar-sin-receta-y-pagar-con
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-hidroxicina-10-mg-de-forma-segura
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/sildava-25mg-sans-ordonnance-commander-en-ligne-2019-acheter
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-levonorgestrel-0-75-mg-gen-rico-r-pido-no-brasil-comprar
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cartia-xt-diltiazem-hcl-buen-precio
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/buy-ezetimibe-10-mg-low-price-buy-ezetimibe-switzerland-online
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/cialis-order-no-prescription-how-to-purchase-tadalafil-online
http://bricolocal.com/profiles/blogs/achat-securise-bupropion-150-mg-bas-prix-sans-ordonnance-zyban
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-wellbutrin-sr-150mg-de-confianza-estados-unidos
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-dulcolax-sin-receta-al-mejor-precio-rep-blica-de
https://madbuddy.club/blogs/post/42500
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-25-mg-pas-cher-en-ligne-conseil-site-achat-beloc
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/billiger-lithium-kaufen-lithium-rezeptfrei-bestellen
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-albendazole-400mg-albendazole-site-albenza-en
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-zantac-300-mg-entrega-em-48-horas-brasil-como

Zetos71

(Ujaqu92, 2019.04.27 07:24)

http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/amoxapina-puedo-comprar-al-mejor-precio-chile-comprar-amoxapina http://www.facecool.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-vitria-vardenafil-express-lieferung-vitria http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/tinidazole-500mg-sans-ordonnance-livraison-express-achat http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-30-mg-comprar-en-una-farmacia-online-sin-gastos-de http://socialchangesa.com/blogs/post/93386 http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/215355 http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-silkis-calcitriol-moins-cher-paiement-mastercard http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/forzak-200-mg-como-comprar-en-l-nea-argentina-comprar-sildenafil http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/pluspen-sildenafil-citrate-150mg-como-comprar-melhor-pre-o-na http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/telmisartan-achat-pas-cher-commander-micardis-en-ligne http://dmoney.ru/57646/farmacia-comprar-indomethacin-venezuela-comprar-indocin http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-en-ligne-baisse-prix-commander-site-fiable-salbutamol http://www.facecool.com/profiles/blogs/diltiazem-120-mg-livraison-24h-bon-prix-acheter-diltiazem-pour http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/primidone-250mg-bas-prix-2019-achat-primidone-250-generique-pas

Orana53

(Zarim88, 2019.04.26 17:47)

http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/nitrofurazona-20mg-donde-comprar-sin-receta-barato http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-pentasa-400-mg-de-forma-segura-on-line http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-proscar-buen-precio-panam http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-pefomax-sildenafil-citrate-en-ligne-peut-on-acheter-du http://bricolocal.com/profiles/blogs/medroxiprogesterona-5mg-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia-el http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/oflomed-onde-comprar-gen-rico-online http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/silagra-sildenafil-citrate-comprar-barato-espa-a http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-oxytrol-5-mg-sin-receta-barato http://recampus.ning.com/profiles/blogs/augmentin-750mg-donde-comprar-sin-receta-fiable-espa-a http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/azathioprine-50mg-pharmacie-acheter-2019-azathioprine-belgique http://whazzup-u.com/profiles/blogs/prograf-1mg-como-comprar-por-internet-puerto-rico-donde-comprar https://www.loosemusicent.com/blogs/1449/15390/wo-konnen-sie-urispas-200-mg-versandkostenfrei-kaufen-urispas

Awevo76

(Agugu01, 2019.04.20 17:16)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-sildenafil-dapoxetine
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sildenafilo-fluoxetina-donde-comprar-sin-receta-en-l-nea-ecuador
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/clindamycina-300-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-chile
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/alendronate-fosamax-onde-comprar-gen-rico-com-garantia-online
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/o-commander-celecoxib-en-pharmacie-o-acheter-du-celebrex-en
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-stada-fiable-usa
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/diserec-sildenafil-citrate-130mg-o-achat-sildenafil-citrate-sans
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=37067&qa_1=farmacia-comprar-generico-indapamide-seguridad-honduras
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/125206
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/duloxetine-20-mg-bon-prix-et-site-fiable-cymbalta-40-generique
http://redtuvir.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-selegilina-5-mg-r-pido-dominicana-comprar
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-bas-prix-sur-le-net-rapide-alfacip-pas-cher
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-metoclopramida-sin-receta-con-seguridad-argentina
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-et-duloxetine-o-commander-bon-marche-ou-et-comment
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/progesterona-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-antidep-25-mg-where-can-i-buy-antidep-stores
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/coversyl-4-mg-puedo-comprar-de-calidad-usa
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tibitol-sin-receta-de
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-atol-atenolol-sin-receta-fiable
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-duloxetina-40-mg-com-garantia-pela-internet-rep-blica
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/mebeverina-como-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-estados
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-spironolactone-sin-receta-en-internet
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-actinum-600mg-envio-urgente-no-brasil
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/fertilan-25mg-order-cheap-how-to-buy-clomiphene-safely
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/chlorambucil-2-mg-en-ligne-bon-prix-achat-forum-commander

Hekaw19

(Lumog06, 2019.04.19 01:20)

http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/protopic-tacrolimus-5-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/carbaflex-methocarbamol-bas-prix-site-fiable-acheter
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-do-sildamek-sildenafil-citrate-150
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/happigra-como-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-rep-blica-del-per
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-propranolol-sin-receta
http://property.ning.com/profiles/blogs/order-phexin-cheap-phexin-cost-without-insurance
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-andrax-tadalafil-40-mg-sin-receta-barato
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-probenecid-de-confianza
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/spironolactona-comprar-en-farmacia-online-comprar-aldactone-25mg
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-trihexyphenidyl-2mg-online-how-can-i-order-artane-in-approved
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/ketoconazole-en-ligne-pas-cher-nizoral-achat
http://i-m-a-d-e.org/qa/15305/achat-ligne-sumatriptan-100mg-marche-fiable-imitrex-suisse
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-paracetamol-sin-receta-con
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-rebetol-ribavirin-200-mg-fiable-estados-unidos
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/tadapox-g-nstig-bestellen-ohne-rezept-online-in-der
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/metilcobalamina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-livraison-gratuit-baisse-prix-forum-achat
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-evarin-135-mg-bon-marche-achat-evarin-france-sans
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-vivala-10-mg-sin-receta-entrega-r-pida-guatemala
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-bicalutamida-sin-receta-de-forma-segura-espa-a-precio
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/minocycline-hydrochloride-sur-le-net-au-rabais-achat-paiement
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-cialis-soft-gen-rico-urgente-via-internet
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/paracetamol-comprar-en-una-farmacia-online-segura-m-xico-comprar
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-viripotens-sildenafil-citrate-por-internet
http://bioimagingcore.be/q2a/71795/farmacia-online-comprar-ditropan-oxybutynin-mejor-precio
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achat-hydrochlorothiazide-12-5mg-generique-forum
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82531&qa_1=tadagra-marche-internet-rapide-acheter-tadagra-professional
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/arpamyl-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-chile

Posek77

(Ozepe04, 2019.04.18 03:45)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-generische-vermox-mebendazol-express-lieferung-kaufen
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-fastway-sin-receta-fiable-reino-de-espa-a-comprar
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nortriptilina-25-mg-sin-receta-con-seguridad
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=50598&qa_1=lifta-10mg-o%C3%B9-en-commander-acheter-du-lifta-ou-tadalafil
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/divalproex-500-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=32842&qa_1=indinavir-rep%C3%BAblica-virotec-farmacia
http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-generico-dapoxetina-sin-receta-buen-precio-ecuador
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicinas
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/celecoxib-200mg-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-chile
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-indocin-75-mg-bon-prix-sans-ordonnance-prix-du
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/acyclovir-livraison-gratuit-bon-marche-zovirax-ligne-moins-cher
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-donde-comprar-sin-receta-buen-precio-mejor-sitio
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/bromocriptine-donde-comprar-sin-receta-online-espa-a
http://wu-world.com/profiles/blogs/cloxacilline-pas-cher-commander-sur-le-net-2019-forum-acheter
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/capecitabine-generique-achat-securise-forum-achat-capecitabine-en
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-tamsulosine-0-4-mg-bas-prix-flomax-en-ligne-forum
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-dafilar-tadalafil-sin-receta-entrega-r-pida
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cyclophosphan-lens-cyclophosphamide
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-extadil-mas-barato-espa-a
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-buspirona-10mg-fiable-argentina
http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-aripiprazol-sin-receta-con
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-metformina-1000-mg-ahora-espa-a-donde
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-kamagra-pago-visa-guatemala
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-viagra-50-mg-online-how-to-buy-cheap-viagra-australia
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/eurorapi-como-comprar-sin-receta-barato-estados-unidos
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5-mg-en-ligne-bon-prix-commander-avec-visa-achat
http://wu-world.com/profiles/blogs/como-comprar-danocrine-danazol-gen-rico-mais-barato-pela-net-rep

Ugace85

(Tokus85, 2019.04.16 03:19)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cozaar-50-mg-online-bestellen-ohne-rezept-in-der-schweiz-cozaar
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-ofloxacine-300mg-acheter-ofloxacine-300-en-france
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-spironolactona-con
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/lansoprazole-15-mg-sans-ordonnance-achat-site-fiable-acheter
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/thyro-4-50mg-order-online-where-can-i-buy-levothyroxine-cheap
http://brooklynne.net/profiles/blogs/clopress-50-mg-comprar-gen-rico-com-desconto-brasil
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-cyclid-online-cyclid-information-procyclidine-buy-online
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-imipramine-generique-bon-prix-sans-ordonnance
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cialis-como-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-ecuador-comprar
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/duspatalin-mebeverin-135-mg-wie-man-ohne-rezept-kaufen-kann
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/epivir-como-comprar-sin-receta-de-calidad-ecuador-lamivudine
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-commander-l-thyroxine-l-thyroxine-0-025-suisse-achat
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/methotrexate-en-ligne-commander-livraison-72h-acheter
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/adalat-nifedipine-10mg-bon-marche-sur-internet-prix-nifedipine
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-powergra-safely-good-site-to-buy-powergra
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/viagrasan-au-rabais-et-securise-commander-du-viagrasan-sans
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-alopurinol-100mg-fiable-uruguay
http://brooklynne.net/profiles/blogs/ramipril-comprar-sin-receta-env-o-r-pido-us
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/buy-cialis-where-to-purchase-tadalafil-no-prescription-required
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/generique-sotalol-40mg-acheter-sur-le-net-achat-betapace
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vigour-sildenafil-citrate
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-metaxalone-con-garantia-nicaragua
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-de-carvedilol-12-5-mg-achat-coreg-3-12-en-ligne-en-canada

Amugo59

(Valuc61, 2019.04.14 22:36)

http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/215501 http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-flosin-tamsulosin-sin http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-sulfasalazine-safely-where-can-i-order-azulfidine-safely http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-50mg-como-comprar-sin-receta-fiable-rep-blica-del http://i-m-a-d-e.org/qa/14902/levonorgestrel-0-75mg-como-puedo-comprar-de-confianza-us http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-zydalis-baisse-prix-zydalis-commande-en-ligne http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/commander-du-cefalexine-125mg-en-ligne-bon-prix-rapide-prix-du http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-amitriptilina-mais-barato-brasil http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/elimite-permethrin-como-comprar-sin-receta-al-mejor-precio http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-enagra-sildenafil-citrate-50mg-sildenafil-citrate http://i-m-a-d-e.org/qa/16552/doctiverine-order-where-order-simvastatin-quick-shipping http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/sinemet-25-mg-online-bestellen-rezeptfrei-schweiz-levodopa http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-duphaston-dydrogesterone-10mg-discount http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/topiramato-25-mg-donde-comprar-sin-receta-fiable-chile http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-donde-puedo-comprar-pago-mastercard-argentina http://answers.codelair.com/42313/comprar-clofazimina-lamprene-barato-rep%C3%BAblica-federativa http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-zenavil-40mg-online-discount-zenavil-buy-online http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-arcoxia-etoricoxib-60mg-env-o-gratis http://www.prds66.fr/profiles/blogs/o-acheter-du-rizact-rizatriptan-10mg-bas-prix-rizatriptan-achat http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciclofosfamida-50mg-sem-prescri-o-brasil http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/meloxicam-mobic-kann-ich-ohne-rezept-mit-bitcoin-kaufen http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/hippigra-livraison-rapide-bon-prix-hippigra-retire-de-la-vente http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/acyclovir-cream-generique-en-ligne-au-rabais-livraison-discrete http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-orlistat-60mg-env-o

Odota75

(Oqoqi95, 2019.04.13 23:00)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/tretinoin-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=35945&qa_1=viadis-sildenafil-citrate-commander http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/conseil-site-achat-sildehexal-acheter-du-sildenafil-citrate-en http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/reminyl-buy-where-to-buy-reminyl-und-reminyl http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-dexamethason-peut-on-acheter-du-decadron http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/medroxyprogesterone-acetate-generique-en-ligne-acheter-rapide http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-phenergan-fiable-puerto-rico http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-comprar-en-farmacia-online-aprobada http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/clorpromazina-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/comprar-elimite-permethrin-on-line-como-comprar-elimite-pre-o http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-achat-novidat-ciprofloxacin-ciprofloxacin-en-ligne-avis http://korsika.ning.com/profiles/blogs/rebetol-vrai-au-rabais-achat-sans-ordonnance-prix-ribavirin-mylan http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/zyrtec-10-mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-chile http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mebeverina-135-mg-gen-rico-de-confianza http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/parlodel-donde-comprar-sin-receta-de-confianza-guatemala-comprar http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-400mg-donde-comprar-urgente-chile http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/phenazopyridine-200-mg-bas-prix-sur-le-net-securise

Enaje17

(Bojov22, 2019.04.13 00:41)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-cetirizina-sin-receta-entrega-r
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/avanafil-sans-ordonnance-commander-super-avana-pour-femme-vente
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/comprar-clozaril-clozapine-de-calidad-honduras-donde-comprar
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-tinidazole-500-mg-generique-en-ligne-bon-marche
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-doxazosina-1mg-sin-receta
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-pantoprazol-20-mg-sin-receta
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/isosorbida-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis-estado
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/olanzapine-5mg-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada-ecuador
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/sildenafil-tadalafil-pas-cher-commander-sur-le-net-site-fiable
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clomifeno-50-mg-mas-barato-espa-a
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/achat-de-oributol-ethambutol-800-mg-sur-internet-pas-cher
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-duricef-ohne-rezept-sicher-kaufen

Igiro28

(Apapu76, 2019.04.12 01:42)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/buy-adegra-25-mg-cheap-safest-indian-adegra-generic http://recampus.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-epsilon-ibuprofen-o-acheter-du-ibuprofen-en-france https://lesko.com/q2a/index.php?qa=50266&qa_1=farmacia-comprar-generico-salbutamol-entrega-estados-unidos http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-escitalopram-acheter-escitalopram-non-generique http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ciprofloxacino-cipro-comprar-de-forma-segura-pela-net http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/neurexal-gabapentin-600-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-buen http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-prochlorperazine-5-mg-prochlorperazine-5 http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-metilcobalamina-en-internet-paraguay-donde http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-zidovudina-300-mg-r-pido http://korsika.ning.com/profiles/blogs/achat-rebamol-500-mg-bas-prix-acheter-methocarbamol-500-en-europe http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-avanafil-sin-receta-r-pido-rep-blica-de-el http://whazzup-u.com/profiles/blogs/clonidina-0-15-mg-como-comprar-con-garantia-chile http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/velamox-250mg-generique-en-ligne-acheter-site-fiable-velamox-prix http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cloxacilina-250mg-comprar-sin-receta-y-pagar-con-mastercard-usa http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/coras-bas-prix-site-fiable-achat-coras-par-internet http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-sildenafil-tadalafil-dringend-kaufen http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-famotidina-sin-receta-online-andorra http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/felodipin-2-5mg-generika-online-kaufen-rezeptfrei-in-der-schweiz http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/acheter-tadafil-baisse-prix-site-fiable-acheter-tadafil-pharmacie http://www.cavers.club/blogs/post/18985 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bicalutamida-sin-receta-mas-barato-venezuela http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-azulfidina-500mg-en-ligne-sulfasalazine-homme-pas https://www.nettingchat.com/blogs/post/68912 http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/wie-kaufe-ich-urispas-200-mg-payment-mastercard-flavoxat-generika http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-glycomet-metformin-500-mg-sin-receta-en-l http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/prazosina-5mg-comprar-al-mejor-precio-paraguay

Ojepi46

(Tokim92, 2019.04.10 16:58)

http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-udenafil-con-seguridad
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-fluticasone-0-05-mg-forum-commander
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-anaprox-500-mg-sin-receta-urgente
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/80451#sthash.Am4Pvzo5.zx8hcVOr.dpbs
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-200-mg-pharmacie-acheter-sustiva-en-pharmacie-vente
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/392182
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/copegus-100mg-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad-rep-blica-de
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/c-gra-130-mg-au-rabais-site-fiable-acheter-du-c-gra-sans
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/diclofenaco-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-estados-unidos
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-sinafil-tadalafil-en-internet-m-xico
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-requip-ropinirole-0-25-mg-de
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-prilo-120mg-online-order-prilo-no-prescription
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-tretinoin-sin-receta-urgente
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-donaz-donepezil-10mg-fiable-chile
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/partane-en-ligne-bon-prix-acheter-trihexyphenidyl-sans-ordonnance
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cipraned-20mg-sin-receta-en-internet-puerto-rico
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/comprar-mesalamina-de-forma-segura-el-salvador
http://property.ning.com/profiles/blogs/indometacine-baisse-prix-en-ligne-securise-achat-de-indometacine
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/galastop-0-5mg-en-ligne-pas-cher-achat-paiement-mastercard
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/alopurinol-comprar-urgente-puerto-rico
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-salmeterol-0-025mg-sin-receta-de
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/ramelteon-8-mg-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-indocine-50mg-en-ligne-achat-en-ligne-indocine-25
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-venlor-75mg-entrega-r-pida
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-dapoxetine-buy-no-prescription-where-to-buy-viagra
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-fenitoina-r-pido
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-valacyclovir-sin-receta-urgente-1
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/metformin-baisse-prix-sur-le-net-securise-achat-metformin-ligne
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-catapres-env-o-r-pido-estados
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viasil-sildenafil-citrate-100-mg

Kolak17

(Poweq13, 2019.04.08 06:13)

http://wu-world.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generisches-ponstel-250-mg-ohne-rezept
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/aricept-donepezil-10-mg-puedo-comprar-con-seguridad-espa-a
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-lithium-sin-receta-y
http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-spironolactone-100mg-fiable
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-hydrochlorothiazide-acheter-vrai-hydrochlorothiazide
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/buy-sanagra-150mg-safely-buy-sanagra-uae
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-famotidine-medicament-pepcid-20-prix
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/labetalol-200-mg-como-puedo-comprar-online-chile-labetalol-o
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/isoptin-240mg-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-rep-blica-del
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ondansetron-4mg-comprar-en-farmacia-online-certificada-colombia
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/cloranfenicol-chloromycetin-comprar-mais-barato-brasil-comprar
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/amlodipina-10-mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/nevirapina-donde-comprar-sin-receta-online-chile-comprar-viramune
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38066&qa_1=loxazol-permethrin-comprar-gen%C3%A9rico-quanto-custa-internet
http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-circulass-100-mg-mastercard-pre
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35893&qa_1=andrax-10mg-bon-prix-securise-achat-tadalafil-ligne-canada
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/dailis-donde-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-ecuador
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-oxybutynin-con-garantia-donde-puedo
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82384&qa_1=realizar-cialis-tadalafil-internet-cialis-precio-veracruz
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-refeel-en-ligne-refeel-luxembourg-commander
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viridil-sin-receta-buen-precio
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-tadact-tadalafil-40-mg-gen-rico-pre-o-comprar-tadalafil
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/domperidona-comprar-en-una-farmacia-en-linea-r-pido-uruguay
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/order-atorvastatin-40mg-cheap-where-can-i-purchase-lipitor-fast
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=35047&qa_1=comprar-tadalafil-gen%C3%A9rico-qualquer
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=33869&qa_1=lamivudine-comprar-urgente-internet
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-albendazol-sin-receta-online-usa
http://ggwadvice.com//index.php?qa=67944&qa_1=donde-puedo-comprar-confianza-espa%C3%B1a-baclofen-precio-comprar

Tozew75

(Jamig00, 2019.04.07 07:28)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/primidone-au-rabais-site-fiable-mysoline-en-ligne-250
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/ropinirole-como-comprar-sin-receta-en-internet-ecuador-venta-de
http://answers.codelair.com/42447/famciclovir-250mg-generique-quel-site-famvir-pas-cher-suisse
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/acheter-trimethoprim-800mg-bactrim-efficace-sans-ordonnance
http://brooklynne.net/profiles/blogs/arlin-600-mg-au-rabais-internet-livraison-discrete-acheter-arlin
http://socialchangesa.com/blogs/post/87759
http://bricolocal.com/profiles/blogs/fastway-fexofenadine-180-mg-en-ligne-bon-marche-achat-sans
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/clonidina-0-1mg-comprar-en-farmacia-online-puerto-rico
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ismo-isosorbide-mononitrate-20-mg
http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-ropinirole-0-5mg-moins-cher-que-le-ropinirole
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-dexametasona-sin-receta-en-internet
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-ciprofloxacino-sin-receta-con-garantia-chile
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/achat-de-sildenamed-sildenafil-citrate-150mg-generique-sur
http://bricolocal.com/profiles/blogs/achat-express-thyroxine-50-mg-moins-cher-site-francais-synthroid
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/order-virineo-online-virineo-generic-for-cheap
http://www.facecool.com/profiles/blogs/azatioprina-donde-comprar-en-l-nea-estados-unidos
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/cefuroxima-comprar-sin-receta-buen-precio-chile
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-ciclofosfamida-50mg-sin-receta
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/acido-ursodesoxicolico-donde-comprar-sin-receta-en-farmacia
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/discount-cialis-10-mg-order-online-how-can-i-purchase-tadalafil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/genfibrozila-lopid-300-mg-onde-comprar-com-desconto-rep-blica
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/o-acheter-rezum-150-mg-sildenafil-citrate-belgique-acheter
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/domilux-domperidone-sans-ordonnance-avec-visa-acheter-domperidone
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/diltiazem-60-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicinas
http://bioimagingcore.be/q2a/73187/freeton-5-mg-commander-achat-de-freeton-sans-ordonnance
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/tretinoina-comprar-en-farmacia-online-r-pido-bolivia
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-generico-oxitetraciclina-online-ecuador
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33476&qa_1=zyrtec-acheter-paiement-mastercard-commander-cetirizine

Abona40

(Enowe19, 2019.04.06 08:44)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/losartan-25-mg-como-comprar-sin-receta-buen-precio-argentina
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-chlorambucil-en-ligne-comment-acheter-du-leukeran
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/inderal-propranolol-20-mg-donde-comprar-online-estados-unidos
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-de-avafil-generique-sur-le-net-au-rabais-rapide-sildenafil
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=48058&qa_1=commander-vardenafil-livraison-discrete-acheter-levitra
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ortho-tri-cyclen-ethinyl-estradiol-norgestrel
http://social.leembe.com/blogs/post/45222
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo-paraguay
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/budesonide-0-1mg-vrai-baisse-prix-acheter-avec-visa-rhinocort-en
https://whanswerz.com/3883/acheter-capecitabinum-capecitabine-achat-capecitabine-ligne
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/tinidazol-comprar-de-calidad-el-salvador
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-comprar-en-farmacia-online-r-pido
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-medroxiprogesterona-gen-rico-com-garantia-brasil
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cialis-40-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia-ecuador
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/valsil-comprar-gen-rico-envio-24-horas-na-internet-no-brasil
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-andrax-tadalafil-10mg-sin-receta
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=47630&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-tadapox-20-60-con-mastercard
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31784&qa_1=puedo-comprar-generico-receta-calidad
http://wu-world.com/profiles/blogs/generique-bimatoprost-3-mg-acheter-bon-prix-tarif-du-bimatoprost
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/ismo-isosorbide-mononitrate-au-rabais-internet-livraison-express
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-indometacina-pre-o-brasil-comprar

Awana86

(Vonev58, 2019.04.04 22:17)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/fluta-cell-250mg-buy-where-can-i-buy-flutamide-without-rx
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ibuprofene-pas-cher-acheter-sur-le-net-securise-acheter
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-hydrochlorothiazide-sin-receta-en
http://social.leembe.com/blogs/post/45475
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-priligy-60-mg-onde-comprar-gen-rico-envio-48h-comprar
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-citalogen-40mg-safely-where-to-buy-citalogen-in-australia
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/terazosine-pas-cher-site-fiable-achat-hytrin-en-ligne-belgique
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/o-commander-zyvox-linezolid-en-ligne-commander-du-zyvox-en-ligne
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-anacin-aspirin-caffeine-1
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-donde-puedo-comprar-fiable-argentina
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-amlodipina-2-5-mg-sin-receta-por-internet-puerto-rico
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-billig-astelin-azelastin-kaufen-astelin-10mg-12-st-ck

Yilow27

(Riqah97, 2019.04.02 06:18)

http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/estradiol-como-comprar-de-forma-segura-espa-a
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ponstel-sin-receta-barato-el
http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/43238
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-amitriptylina-10mg-sin
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/meilleur-site-sildenaxyl-sildenafil-citrate-25mg-en-ligne-achat
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ditropan-oxybutynin-5-mg
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/9040
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-orlistat-buen-precio-rep-blica-de-chile-comprar
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/tadarich-order-online-can-i-buy-tadalafil-in-verified-pharmacy
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/wo-kaufen-sie-cefpodoxim-und-bezahlen-sie-mit-einem-visa
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/achat-de-shafil-tadalafil-40mg-generique-en-ligne-bas-prix
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-diclofenaco-de-forma-segura-rep
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/orlistat-60-mg-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/order-discount-taxier-100-mg-online-generic-200-mg-taxier
https://whanswerz.com/3649/ordenar-ravana-tadalafil-r%C3%A1pido-comprar-tadalafil-masticable
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-coolmetec-olmesartan-40-mg-sin-receta-con
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/cloxacilina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada-chile
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/silderec-sildenafil-citrate-puedo-comprar-sin-receta-ahora
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-extra-super-avana-100-60-mg-sin-receta-al-mejor
http://property.ning.com/profiles/blogs/dragul-25mg-order-no-rx-where-to-order-sildenafil-citrate-no
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-ratigra-50mg-acheter-du-ratigra-en-belgique-sans
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-gabapentina-400-mg-urgente-nicaragua-neurontin
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-pour-acheter-brexovent-0-1-0-05-mg-salmeterol-fluticasone-ou
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-generico-partane-2mg-de-calidad
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-digosin-0-25-mg-on-sale-order-digosin-online-from-canada
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/lansoprazol-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-rep-blica-del

Шлюхи Краснодара

(Amuelcog, 2018.10.12 22:10)

[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Недорогие бляди[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Интим знакомства в Краснодаре в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Проститутки в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Недорогие шлюшки Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru]Проститутки Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Дешевые шлюхи Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Интимные знакомства Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru]Проститутки в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Дешевые шлюхи Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства в Краснодаре[/url]

проститутки новосибирска

(AndrewAppop, 2018.07.12 13:06)

[url=http://fei.girls-nsk.mobi]проститутки новосибирска[/url]

[url=http://fei.girls-nsk.mobi/individuals/]индивидуалки новосибирска[/url]